Privacy Policy ABC RENÉ VAN BOVEN.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze cliënten met betrekking tot de producten en/of diensten van ABC RENÉ VAN BOVEN. In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Policy bevat daarnaast informatie over ons cookiebeleid. Door producten en/of diensten van ABC RENÉ VAN BOVEN. te gebruiken, gaat de cliënt akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. 
Een cliënt heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan ABC RENÉ VAN BOVEN. te verstrekken.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van diensten van ABC RENÉ VAN BOVEN. verwerkt deze de persoonsgegevens van haar cliënten. Het gaat hierbij om de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een gebruiker een betaald(e) dienst van ABC RENÉ VAN BOVEN. afneemt, indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende diensten.

De verwerking van persoonlijke data
Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:
1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de cliënt gesloten overeenkomst;
2. voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen producten en/of diensten aan te bieden en/of te leveren;
3. voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten. Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau;
4. om een persoonlijk account op de website en/of app aan te maken;
In voornoemde gevallen zijn de naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

1. om de Gebruiker in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een of meer van onze websites;
2. om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan;
In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres optioneel verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.

1. om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;
2. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of
3. indien een cliënt een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

In voornoemde gevallen heeft ABC RENÉ VAN BOVEN. een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken.
De verstrekte persoonsgegevens worden door ABC RENÉ VAN BOVEN. uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

Rechten cliënten

Al onze cliënten hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met ABC RENÉ VAN BOVEN. via info@abcvanboven.nl.

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door ABC RENÉ VAN BOVEN. zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Cliënten.
Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
 Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@abcvanboven.nl Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
Voor het overige zal ABC RENÉ VAN BOVEN. de persoonsgegevens van haar cliënten niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van ABC RENÉ VAN BOVEN. in het belang is van haar cliënten. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Diensten te garanderen.

Beveiliging

ABC RENÉ VAN BOVEN. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Cliënten te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups.